Zgrada Prijestonice Cetinje                                                             Foto: SkyscraperCity

Poslanica De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Ana Ni­ko­lić i Pre­sto­ni­ca Ce­ti­nje re­a­go­va­li su na tekst „Po­sla­ni­ca ku­po­va­la sku­pe par­fe­me o tro­šku dr­ža­ve”.

Re­a­go­va­nja pre­no­si­mo in­te­gral­no.
– Ni­je isti­na da sam ku­po­va­la na­ve­de­ne par­fe­me. Ni­je isti­na da sam pla­ti­la plat­nom kar­ti­com Pre­sto­ni­ce, ka­ko na­ve­de­ne par­fe­me, ta­ko ni bi­lo šta dru­go, jer ni­ka­da ni­je­sam bi­la u po­sje­du te ni bi­lo ko­je dru­ge kar­ti­ce Pre­sto­ni­ce. Isti­na je da sam na po­sta­vlje­no no­vi­nar­sko pi­ta­nje od­go­vo­ri­la da se vje­ro­vat­no ra­di o na­bav­ci za re­pre­ze­na­ta­ci­ju za po­tre­be Pre­sto­ni­ce. Ta­ko­đe, no­vi­na­ru mre­že „Lu­pa” sam da­la svo­ju mejl adre­su i tra­ži­la da mi do­sta­vi ras­po­lo­ži­ve po­dat­ke, ka­ko bih da­la bli­žu in­for­ma­ci­ju o even­tu­al­noj na­bav­ci, ali isti ni­je­sam ni­ka­da do­bi­la. Po­što je oči­gled­no da je pred­iz­bor­na kam­pa­nja uve­li­ko po­če­la, i to na ve­o­ma pr­ljav na­čin, že­lim da po­ru­čim svim ak­te­ri­ma iste da me­ne ne­će us­pje­ti da uvu­ku u po­li­tič­ko bla­to, u ko­me se oni ta­ko ugod­no osje­ća­ju – ka­za­la je Ni­ko­li­će­va.
U re­a­go­va­nju Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje se na­vo­di da i oni, kao i sva­ka dru­ga lo­kal­na upra­va, shod­no Pra­vil­ni­ku o ko­ri­šće­nju sred­sta­va za re­pre­zen­ta­ci­ju, na­ba­vlja­ju pri­god­ne i pro­to­ko­lar­ne po­klo­ne. Ti da­ro­vi se, ka­ko na­vo­de, uru­ču­ju po­vo­dom ju­bi­le­ja i va­žnih po­slov­nih do­ga­đa­ja, zna­čaj­nih da­tu­ma, kao i no­vo­go­di­šnjih po­klo­na, i onih ko­ji se uru­ču­ju do­ma­ćim i stra­nim zva­nič­ni­ci­ma, oso­ba­ma iz kul­tur­nog, na­uč­nog, po­li­tič­kog i po­slov­nog mi­ljea iz ze­mlje i ino­stran­stva, ko­ji su u zva­nič­noj, po­slov­noj ili pro­to­ko­lar­noj po­sje­ti Pre­sto­ni­ci.
– U za­vi­sno­sti od pri­li­ke, kao i da li se ra­di o zva­nič­noj, po­slov­noj ili pro­to­ko­lar­noj po­sje­ti Pre­sto­ni­ci, po­klo­ni ko­ji se uru­ču­ju pri­ma­o­cu su grb Iva­na Cr­no­je­vi­ća kao zva­ni­čan po­klon gra­do­na­čel­ni­ka Pre­sto­ni­ce (ver­zi­ja na cr­no­gor­skom i en­gle­skom je­zi­ku), ra­zna iz­da­nja „Gor­skog vi­jen­ca” na cr­no­gor­skom, en­gle­skom je­zi­ku i dvo­je­zič­no, pla­ke­ta Nje­goš, li­to­gra­fi­je u dr­ve­nom i ko­žnom pa­ko­va­nju, pri­god­ni po­klo­ni sa mo­ti­vi­ma iz cr­no­gor­ske isto­ri­je i kul­tu­re, cr­no­gor­ska vi­na, ase­so­a­ri za že­ne i mu­škar­ce (ma­ra­me, kra­va­te, ru­ka­vi­ce, par­fe­mi, na­liv pe­ra/he­mij­ske olov­ke, ro­kov­ni­ci i sl…) i dru­gi pri­god­ni po­klo­ni. Za­to sma­tra­mo da ne­ma mje­sta alu­di­ra­nju da je to ne­ko ku­po­vao za lič­ne po­tre­be i da se na bi­lo ko­ji dru­gi na­čin oko­ri­stio o bu­džet gra­da, što je i bio po­ku­šaj kroz  tek­sto­ve – na­vo­di se u re­a­go­va­nju Pre­sto­ni­ce.