Sa sastanka

Popularizovani su sajtovi lupa.co.me i ticeme.se na kojima žene mogu naći sekciju “Prijavi problem”, gdje se anonimno mogu prijaviti problemi u ostvarivanju prava garantovanih Ustavom. Fokus je na
ženskoj populaciji jer je prepoznata ranjivost njihove pozicije i nedosljednost institucija u zaštiti njihovih prava. Ovo je samo jedan u nizu sastanaka koje će pratiti i novinarske priče o najupečatljivijim slučajevima kršenja prava žena u Crnoj Gori.
Projekat podrazumijeva publikovanje istraživačkih priča o ugroženim pravima žena, koje će svoje ishodište naći pred publikom digitalnih i tradicionalnih medija. Cilj je podići svijest o problemima u funkcionisanju sistema, neadekvatnoj zaštiti žena, njihovom položaju u društvu kao i konstantnoj borbi za ravnopravnost. Platforme lupa.co.me i ticeme.se odnosno sekcije za prijavu su otvorene za sve gradjane koje pozivamo da ih što više koriste i prijavljuju slučajeve u kojima je kršenje prava žena evidentno i naizgled nerješivo. Koristeći medije pokušaćemo da im pomognemo i ukažemo na pribleme.