Suzana Mugoša                                                                                                                                        Foto: PR Centar

Podgoričanin Srđan Mugoša, suprug Suzane Mugoše – sudije specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, koja je sudila i u slučaju “državni udar”, godinama je poslovno sarađivao sa misterioznim partnerima sa ofšor destinacija.

Preko svoje kompanije “Decordom” početkom 2010. godine dobio je kredit od 700.000 eura od ofšor kompanije “Pyla Management Inc” sa Britanskih Djevičanskih ostrva. Radi se o kreditu koji je odobren po povoljnim uslovima, odnosno u to vrijeme niskoj kamatnoj stopi od četiri odsto godišnje.

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavila je ranije Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata, na čijoj drugoj strani u dijelu “Neuobičajne promjene na računima” piše da se sumnjiim transakcijama smatraju – “krediti odobreni od strane ofšor firme”.

Odobreni iznos zajma

Prema podacima iz “Ugovora o zajmu”, novac od kredita uplaćen je na račun kompanije “Decordom”, otvoren u jednoj od poslovnih banaka u Crnoj Gori. S obzirom da se radi o “kreditu odobrenom od strane ofšor firme”, ta banka bila je dužna da tu transakciju prijavi kao sumnjivu Upravi za sprječavanje pranja novca, ili eventualno nekom drugom nadležnom organu.

Ugovor o zajmu potpisan je 5. februara 2010. godine. Misterioznog zajmodavca zastupalo je tada nepoznato pravno lice WPS SA – Wealth Planning Management, dok je sa druge strane u ime kompanije “Decordom” paraf stavio lično Srđan Mugoša.

Novinar je kontaktirao su­diju Suzanu Mugošu u poku­šaju, između ostalog, da sazna ko je vlasnik ofšor kompa­nije „Pyla Management Inc”, međutim, odgovor na to pi­tanje nije dobio. U svom odgo­voru Mugoša je istakla da no­vinari uzalud troše vrijeme i da se ona i njena porodica ne mogu naći u bilo kakvoj ko­ruptivnoj radnji.

Za odobrenje kredita suprug sudije garantovao je poslovnim prostorom od 347 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli br 9, podbroj 2, Katastrarska opština (KO) Podgorica III, a koji je tada bio u vlasništvu kompanije “Decordom”.

Poslovni prostor koji je bio zalozen za kredit od 700 000 eura

Novinar je kon­taktirao i banku, koja je tre­balo nadležnima da prijavi transakciju sa Britanskih Djevičanskih ostrva.

– Shodno važećoj regulati­vi Crne Gore podaci o klijen­tima i njihovima poslovnim transakcijama smatraju se bankarskom tajnom te nijes­mo u mogućnosti da odgovo­rimo na navedena pitanja – odgovoreno je iz banke. Ne­kadašnja Uprava za spreča­vanje pranja novca nedavno je postala sektor Uprave poli­cije. Na novinarska pitanja poslata preko službe za od­nose sa javnošću Uprave poli­cije – da li je Uprava od banke dobila obavještenje o kredi­tu kompanije „Decordom” i da li su uopšte kontrolisali tu transakciju, odgovor nije sti­gao do objave teksta.

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) , 23. decembra 2010. godine u Podgorici osnovana je kompanija “Pyla”doo, u kojoj je kao osnivač tada naveden Vladimir Radonjić, dok je kao izvršni direktor te kompanije prijavljen Goran Mugoša, brat Srđana Mugoše.

Prema dokumentaciji koja je pribavljena za ovo istraživanje ime Vladimira Radonjića pominjano je i u papirima vezanim za upis hipoteke na poslovni prostor od 347 m2 kompanije “Decordom”. Srđan Mugoša ovlastio je Radonjića 1. juna 2010. godine da podnese sva neophodna dokumenta za upis zabilježbe hipoteke u Upravi za nekretnine, a u korist zajmodavca kompanije “Pyla Management Inc”.

Interesantno je da je nedugo nakon osnivanja kompanije “Pyla” doo u Podgorici njen osnivač promijenjen. Dana 1. februara 2011. godine CRPS bilježi da je upisan novi vlasnik, upravo istoimena ofšor kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrva, koja je Mugoši pozajmila 700.000 eura na period od sedam godina i sa grejs periodom od šest mjeseci, za koje nije obračunavana kamata.

Podgorička “Pyla” dobila je 13. oktobra 2011. godine još jednog vlasnika. Ofšor firma ustupila je tada 63,71 odsto osnivačkog kapitala upravo kompaniji “Decordom”, sudijinog supruga. Srđan Mugoša bio je vlasnik 60 odsto kapitala i izvršni direktor “Decordom-a” u vrijeme kad je ta firma postala jedan od vlasnika kompanije “Pyla”doo, čiji osnovni kapital je tada povećan na 1.240.001 eura, sa 450.000 eura.

Prema podacima CRPS, kompanija “Decordom”  bila je među vlasnicima firme “Pyla” doo Podgorica do 6. marta 2012. godine. Sudija Suzana Mugoša u svojim imovinskim kartonima nije navela te podatke kod nekadašnje Komisije, a sada Agencije za sprječavanje korupcije (ASK). Interesantno je da je njen suprug 23. novembra 2012. postao ovlašćeni zastupnik kompanije “Pyla” doo Podgorica, na kojoj poziciji je ostao sve do 12. juna 2018. godine. Izvršni direktror te firme od njenog osnivanja do 6. marta 2019. godine je bio Goran Mugoša.

Stranica sumnjivog ugovora

Poslovi u Srbiji

Kompanija “Pyla” doo Podgorica 26. aprila 2017. godine imala 22,68 odsto kapitala kompanije sada ugašenog novosadskog Poljoprivrednog preduzeća “Budućnost” ad Čurug, koje je posjedovalo milionski vrijednu imovinu. Nije jasno kada je tačno i za koliko novca firma Pyla doo Podgorica kupila akcije srpskog preduzeća. Radi se o ukupno 28.333 akcije koje su krajem 2016. godine imale ukupnu nominalnu vrijednosti oko 164.000 eura ( nominalna vrijednost po akciji 680 dinara ).

Podgorička firma nije dugo bila vlasnik 22,68 odsto kapitala tog novosadskog poljoprivrednog preduzeća. Naime, 26. maja 2017. godine prodaje akcije kompaniji sa nazivom Poslovni sistem Global Seed doo Čurug.

Poslovni sistem Global Seed doo Čurug 100 odsto je u vlasništvu švajcarske firme Bio Panon SA. Ovlašćeno lice Poslovnog sistema Global Seed doo Čurug 2017. godine, kad je došlo do promjene vlasništva Poljoprivrednog preduzeća “Budućnost”, bio je Saša Vitošević, bivši savezni ministar poljoprivrede od 2000. do 2001. godine. Prema podacima Agencije za privredne registre (APR) Srbije Vitošević se danas vodi kao generalni direktor kompanije Poslovni sistem Global Seed doo Čurug.

Poslovanje iz plusa u minus i obratno

Poreska uprava biqeži da je kompanija “Decordom” 31. decembra 2004. godine imala je ukupnu aktivu od oko 232.000 eura. Te godine ostvarili su profit 33.771 euro. Na dan 31. decembar 2013. godine ta firma imala je ukupnu aktivu 187.496 eura, a te godine ostvarili su gubitak od 47.255 eura. Iste godine, a i naredne nisu imali neraspoređene dobiti a ovlašćena lica prijavila su ukupan akumulirani gubitak u bilansu stanja od 57.439 eura. Te 2013. godine preduzeće “Decordom” imalo je i dug po osnovu dugoročnog kredita od 100.000 eura.
U decembru 2018. godine imali su ukupnu aktivu od 67.760 eura, a te godine ostvarili su gubitak iz poslovanja od 15.363 eura. Akumulirani gubitak “Decordom-a” 31. decembra 2108. godine iznosio je 87.311 eura. Od 2015. godine do kraja 2017. godine kompanija je počela ponovo pozitivno da posluje. Imala je 2015. godine profit od 12.272 , 2016. godine 17.879 eura, 2017. godine 8.996 eura. Te tri godine ostvarili su ukupan profit od 39.147 eura.

“De­cor­dom”, koja je sada 100 odsto u vlasništvu supruga sudije Višeg suda, je kom­pa­ni­ja re­gi­stro­va­na za dje­lat­nost – „ne­spe­ci­ja­li­zo­va­na tr­go­vi­na na ve­li­ko”. Ba­ve se pro­da­jom svih vr­sta la­mi­na­ta i te­pi­ha, kao i ve­li­kog bro­ja pra­te­će opre­me za en­te­ri­jer. Prema podacima sa sajta ASK, Srđan Mugoša se vodi i kao suvlasnik podgoričke fir­me „Mo­dis”, u ko­joj ima 20 od­sto vla­sni­štva, a koja se ba­vi dje­lat­no­šću fri­zer­skih i ko­zme­tič­kih sa­lo­na.

Autor: Vladimir Otašević