Hotel “Park” u Bijeloj                                                                                       Foto: Google

Kom­pa­ni­ja “BB So­lar”, vla­sni­štvo Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća, si­na biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pri­ho­do­va­la je 24.000 eura na­kon pro­da­je ne­ka­da­šnjeg dr­žav­nog kom­plek­sa ho­te­la „Park” u Bi­je­loj, kod Her­ceg No­vog.

Ova kom­pa­ni­ja bi­la je an­ga­žo­va­na kao je­dan od po­di­zvo­đa­ča pri­li­kom iz­grad­nje no­vog ho­te­la „Park” na­kon što je sta­ri sru­šen u sklo­pu in­ve­sti­ci­o­nog pro­gra­ma, ko­ji je re­a­li­zo­vao Vla­din Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju i ka­pi­tal­ne pro­jek­te, u vri­je­me dok je na nje­go­vom če­lu bio biv­ši pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić.
Sa­vjet do da­nas ni­je ob­ja­vio ugo­vor o ku­po­pro­da­ji i in­ve­sti­ra­nju za kom­pleks ho­te­la „Park”, ko­ji je u ma­ju 2015. go­di­ne pot­pi­san sa kom­pa­ni­jom „Ca­ri­ne”, vla­sni­ka, bi­zni­sme­na Če­da Po­po­vi­ća.
Ta­da se ob­ja­vlje­na sa­mo štu­ra in­for­ma­ci­ja da je kom­pleks ho­te­la u Bi­je­loj pro­dat Po­po­vi­ću za 2,2 mi­li­o­na eura i da on mo­ra da in­ve­sti­ra do­dat­nih 3,5 mi­li­o­na. In­te­re­sant­no je da je ho­tel­ski kom­pleks pro­dat za 2,2 mi­li­o­na eura, iako je 2011. go­di­ne nje­go­va vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na na 7,2 mi­li­o­na.
Mre­ža za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – Lu­pa do­šla je do iz­vje­šta­ja o re­a­li­za­ci­ji in­ve­sti­ci­o­nog pro­gra­ma ho­te­la „Park”, u ko­jem pi­še da in­ve­sti­tor ni­je ulo­žio 3,5 mi­li­o­na već vi­še­stru­ko ve­ći iz­nos.


Kom­plet­na in­ve­sti­ci­ja na­ra­sla je na 17 mi­li­o­na eura. U do­ku­men­tu se na­vo­di da je “BB So­lar” an­ga­žo­van kao po­di­zvo­đač u tom po­slov­nom po­du­hva­tu, ko­ji je uspje­šno za­vr­šen sre­di­nom pro­šle go­di­ne. Ho­tel­ski kom­pleks sa če­ti­ri zvje­zdi­ce sa­da ras­po­la­že sa 234 dvo­kre­vet­ne so­be, 12 dvo­kre­vet­nih stu­dio-apart­ma­na i 11 dvo­kre­vet­nih apart­ma­na, sa ukup­no 514 le­ža­ja.
Pri­je ne­go su ra­do­vi po­če­li, Vla­da Cr­ne Go­re an­ga­žo­va­la je pro­fe­so­ra Gra­đe­vin­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci Rat­ka Mi­tro­vi­ća da kon­tro­li­še ra­do­ve i iz­vje­šta­va ih o pred­u­ze­tim rad­nja­ma, fi­nan­sij­skim to­ko­vi­ma i dru­gim de­ta­lji­ma ve­za­nim za tu in­ve­sti­ci­ju.
Upitno je da li je u ovom poslovnom poduhvatu sta­ri­ji Đu­ka­no­vić bio u su­ko­bu in­te­re­sa.
Čla­nom se­dam Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je de­fi­ni­sa­no je da „su­kob in­te­re­sa u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je po­sto­ji kad pri­vat­ni in­te­res jav­nog funk­ci­o­ne­ra uti­če ili mo­že uti­ca­ti na ne­pri­stra­snost jav­nog funk­ci­o­ne­ra u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je”.

Milo i Blažo Đukanović                                                                          Foto: Dan.co.me

Pre­ma po­da­ci­ma do ko­jih je do­šla Lu­pa, me­đu glav­nim po­di­zvo­đa­či­ma na po­slu grad­nje no­vog ho­tel­skog kom­plek­sa „Park” bi­la je i fir­ma „Gi­prom Cr­na Go­ra” iz Ba­ra. Ra­di se o kom­pa­ni­ji ko­ja se po­ve­zu­je sa bi­zni­sme­nom iz Pla­va Sa­li­hom Ša­bo­vi­ćem, pro­tiv ko­ga je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni (BIH).

Oko 200 ku­pa­ca sta­no­va, po­slov­nih pro­sto­ra i ga­ra­ža zgra­de „SPO 15. maj” u Tu­zli pod­ni­je­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu i op­tu­ži­lo Ša­bo­vi­ća i de­se­tak li­ca po­ve­za­nih s njim, tvr­de­ći da su pre­va­re­ni i da sko­ro de­set go­di­na ne mo­gu da use­le u svo­je sta­no­ve, ko­je je tre­ba­lo da iz­gra­di nje­go­va fir­ma. Ša­bo­vić je osni­vač kom­pa­ni­je „Gi­prom” Tu­zla, ko­ja je u part­ner­stvu sa tu­zlan­skom jav­nom usta­no­vom Di­rek­ci­jom za iz­grad­nju tre­ba­lo naj­ka­sni­je do 2009. go­di­ne da za­vr­ši zgra­du za kup­ce, od ko­jih je ve­ći­na una­pri­jed da­la no­vac. Grad­nja spor­ne zgra­de u Tu­zli po­če­la je 2007. go­di­ne. Bar­ska kom­pa­ni­ja „Gi­prom Cr­na Go­ra” je, i po­red lo­šeg sta­nja jed­ne od po­ve­za­nih fir­mi u Tu­zli, na vri­je­me za­vr­ši­la svo­je gra­đe­vin­ske oba­ve­ze u Cr­noj Go­ri – na ho­tel­skom kom­plek­su „Park” i od tog po­sla pri­ho­do­va­la čak 1,7 mi­li­o­na eura.
Po­po­vić: In­ve­sti­ci­ja za­vr­še­na pri­je ro­ka

Vla­snik kom­pa­ni­je „Ca­ri­ne” Če­do Po­po­vić ka­zao je da je in­ve­sti­ci­ja na ho­te­lu „Park” za­vr­še­na pri­je ro­ka pre­ci­zi­ra­nog u ugo­vo­ru ko­ji je imao sa Vla­dom Cr­ne Go­re.

Popović                                                               Foto: Dan.co.me

“Tre­ba­lo je da ulo­ži­mo oko šest mi­li­o­na eura, a na kra­ju je in­ve­sti­ci­ja ko­šta­la vi­še od 17 mi­li­o­na”,  re­kao je Po­po­vić. Ne­gi­rao je da je pri­je pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra imao su­sret sa pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­je BB So­lar.
“Či­ni mi se da su oni za­vr­ši­li po­sao oko po­sta­vlja­nja so­lar­nih pa­ne­la i da su ima­li kon­takt sa dru­gim po­di­zvo­đa­čem na tom pro­jek­tu, fir­mom Bo­jing iz Pod­go­ri­ce”, iz­ja­vio je Po­po­vić.
On je ka­zao i da zbog od­re­đe­nih pro­ble­ma ho­tel ni­ka­da sve­ča­no ni­je otvo­ren, iako od pro­šle go­di­ne funk­ci­o­ni­še bez pro­ble­ma.
“Na otva­ra­nju je tre­ba­lo da go­vo­ri Mi­lo Đu­ka­no­vić, ali je do­šlo do od­re­đe­nog pro­ble­ma i ha­va­ri­je si­ste­ma za vo­du, na­kon če­ga je sve­ča­no otva­ra­nje od­lo­že­no, a po­tom i ot­ka­za­no”, re­kao je Po­po­vić.

Autor: Vladimir Otašević