Nenad i Branislav Mićunović

Republički zavod za urbanizam i projektovanje (RZUP), u kojem je većinski akcionar Aco Đukanović brat predsjednika Mila Đukanovića, napravio je planski dokument za porodičnu firmu Nenada Mićunovića, sinovca kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića.

Radi se o nacrtu Lokalne studije lokacije “Štitarička rijeka” – Mojkovac, koji je pripremljen za kompaniju “MN Power”, ali koji još nije upućen na dalju procedure zbog revizije.

Prema podacima Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa i dnevnog lista “Dan”, obrađivač plana je, da bi udovoljio biznisu porodice Mićunović, planskim dokumentom omogućio i mijenjanje toka Štitaričke rijeke.

Na strani 41 projektnog nacrta data je smjernica: “Prilikom projektovanja je moguće mjestimično izmjestiti postojeći vodotok, uz primjenu odgovarajućih tehničkih rješenja, a u cilju postizanja povoljnijih geometrijskih elemenata saobraćajnice”.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma – Savjeta za reviziju planskih dokumentata realizovali su početkom juna ove godine reviziju tog planskog dokumenta RZUP-a i tražili da se u njemu naprave određene izmjene.

Na predmetnu smjernicu sa strane 41 konstatovali su: “Na osnovu toga je potrebno predvidjeti smjernice – uslove za regulaciju rijeke na potrebnim mjestima, naročito MZŠ 2 koja ulazi u korito rijeke”.

Revizori ministarstva navode i da nije jasan detalj u planskom dokumentu na strani 29, koji glasi: “Prilikom izrade Glavnog projekta i Elaborata o eksproprijaciji biće izvršena detaljna identifikacija katastarskih parcela od kojih su formirane urbanističke parcele i kroz koje prolazi trasa derivacionog cjevovoda i ostalih sadržaja”. Iz ministarstva navode da se Glavni projekat radi nakon urađene eksproprijacije i urbanističko tehničkih uslova (UTU), gdje su već definisane katastarske parcele koje ulaze u zahvat UTU.

Revizori Ministarstva održivog razvoja i turizma brinu se i da u nacrtu studije lokacije Štitarička rijeka bude zaštićena od zagađenja, ali i da se područje zahvaćeno tim planom zaštiti od požara. Tako su RZUP-u dali smjernicu: “U opisu se ne navode sve karakteristike glavnih transformatora u maloj hidro-elektrani (mHE). Obrađivač bi morao da definiše vrstu transformatora (uljni ili suvi) i pri tome bi morao da ima u vidu da je uobičajeno da se za mHE koriste suvi transformatori zbog mogućeg zagađenja vodotoka i prevencije požara većih razmjera”.

Dio revizorskog izvještaja

Revizori navode i da u dokumentu RZUP-a nije prikazano postojeće stanje korišćenja površina, tako da se isto ne može uporediti sa planiranom namjenom, te samim tim u LSL “Štitarička rijeka” nije naglašena potreba da se ispoštuje norma  Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Radi se o normi vezanoj za plaćanje nadoknade, koja glasi: “U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta, u slučaju njegovog privremenog korišćenja za nepoljoprivredne svrhe i promjene namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta, plaća se naknada, ako ovim zakonom nije drugačije određeno”. Dodaju da je u nacrtu plana potrebno tabelarno prikazati i postojeću namjenu površina i navedenu zakonsku normu.

Po­ro­dič­na fir­ma Ne­na­da Mi­ću­no­vi­ća “MN po­wer” iz Pod­go­ri­ce treba da gra­di­ dvi­je mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne (mHE) na vo­do­to­ku Šti­ta­rič­ka u op­šti­ni Moj­ko­vac. Radi se o kompaniji koja je u po­sao iz­grad­nje dvi­je mHE ušla kao dio kon­zor­ci­ju­ma „Šti­ta­ri­ca”, ko­ji či­ne još fir­me “Vi­ner co” iz Da­ni­lov­gra­da i “Na­ti­o­nal elek­tric po­wer com­pany” iz Sur­du­li­ce.
Kao osni­vač i iz­vr­šni di­rek­tor fir­me MN po­wer vo­di se Dra­ga­na Mi­ću­no­vić, su­pru­ga Ne­na­da Mi­ću­no­vi­ća. Prema po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, ta firma osno­va­na je 8. de­cem­bra 2014. godine, za djelatnost proizvodnje električne energije.
Vla­da Crne Gore je na jednoj od sjed­ni­ca usvo­ji­la iz­vje­štaj o spro­ve­de­nom po­stup­ku jav­nog nad­me­ta­nja za da­va­nje kon­ce­si­ja za iz­grad­nju mHE na Šti­ta­rič­koj rijeci, kao i ugo­vor o kon­ce­si­ji za iz­grad­nju na tom vo­do­to­ku.
Na dan pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra kon­zor­ci­jum je bio du­žan da do­sta­vi ban­kar­sku ga­ran­ci­ju za iz­vr­še­nje oba­ve­za iz pr­ve fa­ze u iz­no­su od 100 hi­lja­da eura i sa ro­kom va­že­nja do 15 mje­se­ci od da­tu­ma pot­pi­si­va­nja.
Mi­ću­no­vić je ka­zao ranije „Da­nu” da su oni pr­va fir­ma ko­ja je da­la ban­či­nu ga­ran­ci­ju za pot­pi­si­va­nje ova­kvog ugo­vo­ra.
– To po­ka­zu­je na­šu ozbilj­nost, jer ni­ko do­sad ni­je da­vao ga­ran­ci­ju na dan pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra. Fir­me ko­je su se do­sad ba­vi­le ovim po­slom ni­je­su ima­le is­ku­stva sa mHE, dok mi u kon­zor­ci­ju­mu ima­mo fir­mu ko­ja ima is­ku­stva sa ener­get­skim objek­ti­ma – re­kao je ranije Mi­ću­no­vić, koji je jav­no­sti po­stao po­znat na­kon na­pa­da na pred­sjed­ni­ka Pokreta za promjene (PzP) Ne­boj­šu Me­do­je­vi­ća 2010. go­di­ne. Me­do­je­vi­ć je Bra­ni­sla­va Mi­ću­no­vi­ća ozna­čio kao jed­nog od naj­moć­ni­jih lju­di u Cr­noj Go­ri, nakon čega ga je Nenad Mićunović na­pao i za­pri­je­tio mu da ne po­mi­nje više nje­go­vog stri­ca. Sud za pre­kr­ša­je u Pod­go­ri­ci ga je zbog to­ga ka­znio sa 950 eura.

Softverska šijunaža

Kompanija iz Srurdulice “Na­ti­o­nal elek­tric po­wer com­pany”, koja se nalazi u konzorcijumu koji gradi minielektrane na Štitaričkoj rijeci kod Mojkovca, pominjana je prije nekoliko godina u medijima u Srbiji u vezi prodaje visokotehnoloških softvera za špijuniranje koji su zabranjeni u demokratskim državama.

Vikiliks, međunarodna neprofitna organizacija sa sjedištem u Švedskoj koja  objavljuje anonimne dojave i nedostupna dokumenta državnih organa, je ranije objavio imena 99 firmi koje se bave prodajom ilegalnog softvera.

Među tim kompanijama je i firma iz Srbije, čiji je osnivač upravo “Na­ti­o­nal elek­tric po­wer com­pany” iz Surdulice. Prema Agenciji za privredne register Srbije, direktor firme koja je tada optužena za prodaju nezakonite špijunske opreme i koja gradi elektrane kod Mojkovca je Đorđe Purać. Kao vlasnik “National Electric Power Company” vodi se firma “Nova Universal Technologies PTE” iz Singapura.

Autori: Vladimir Otašević i Marko Vešović