REAGOVANJE NLB BANKE: Radili smo profesionalno, ne znamo da je formiran predmet

Jedna od poslovnica NLB banke                                                                    Foto: nlb.me

NLB ban­ka ogla­si­la se po­vo­dom tek­sta „Optužnica protiv bankara na čekanju do zastare“, ko­ji je ob­ja­vljen 22. ju­na na sajtu Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa.

U tom tekstu iznijeti su podaci o postupanju tužilaštva u predmetu koji je pokrenut protiv bankara NLB banke. Od­go­vor pre­no­si­mo in­te­gral­no:
“NLB ban­ka uvi­jek je, pa i u po­me­nu­tom po­stup­ku ra­di­la pro­fe­si­o­nal­no i u skla­du sa pro­ce­du­ra­ma. Na sve za­htje­ve dr­žav­nih or­ga­na to­kom tra­ja­nja pro­ce­sa ban­ka je pra­vo­vre­me­no do­sta­vlja­la sve neo­p­hod­ne in­for­ma­ci­je ra­di br­žeg rje­ša­va­nja i okon­ča­nja po­stup­ka. NLB ban­ka ne­ma in­for­ma­ci­ju da je po osno­vu na­ve­de­nog dje­la tu­ži­la­štvo for­mi­ra­lo pred­met pro­tiv ne­kog od za­po­sle­nih ban­ke. Sa­nja Mi­ju­ško­vić pod­ni­je­la je to­kom no­vem­bra 2016. go­di­ne tu­žbu pro­tiv NLB ban­ke ra­di utvr­đi­va­nja ni­šta­vo­sti ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji ne­po­kret­no­sti, sa­či­nje­nog na­kon po­stup­ka van­sud­ske pro­da­je za­lo­že­ne ne­po­kret­no­sti. Ban­ka sma­tra da je tu­žbe­ni za­htjev neo­sno­van, o če­mu će sva­ka­ko od­lu­či­ti sud. Ban­ka ne­će de­talj­ni­je ko­men­ta­ri­sa­ti po­stu­pak ko­ji je u to­ku pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma”, na­vo­di se u od­go­vo­ru.