REAGOVANJE POSLANICE I PRIJESTONICE CETINJE: Parfemi kupovani za protokolarne poklone

REAGOVANJE POSLANICE I PRIJESTONICE CETINJE: Parfemi kupovani za protokolarne poklone

Poslanica De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Ana Ni­ko­lić i Pre­sto­ni­ca Ce­ti­nje re­a­go­va­li su na tekst „Po­sla­ni­ca ku­po­va­la sku­pe par­fe­me o tro­šku dr­ža­ve”. Re­a­go­va­nja pre­no­si­mo in­te­gral­no. – Ni­je isti­na da sam ku­po­va­la na­ve­de­ne par­fe­me. Ni­je isti­na da sam pla­ti­la plat­nom kar­ti­com Pre­sto­ni­ce,…