SUMNJE U SUKOB INTERESA: Blažo zaradio od Milove privatizacije državnog hotela

SUMNJE U SUKOB INTERESA: Blažo zaradio od Milove privatizacije državnog hotela

Kom­pa­ni­ja “BB So­lar”, vla­sni­štvo Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća, si­na biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pri­ho­do­va­la je 24.000 eura na­kon pro­da­je ne­ka­da­šnjeg dr­žav­nog kom­plek­sa ho­te­la „Park” u Bi­je­loj, kod Her­ceg No­vog. Ova kom­pa­ni­ja bi­la je an­ga­žo­va­na kao je­dan od po­di­zvo­đa­ča pri­li­kom iz­grad­nje no­vog ho­te­la…

ODGOVOR UREDNIKA POSLANICI ANI NIKOLIĆ: Naknadna pamet nikad nije dobar izbor

ODGOVOR UREDNIKA POSLANICI ANI NIKOLIĆ: Naknadna pamet nikad nije dobar izbor

Poslanica De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re Ana Ni­ko­lić sa­da se slu­ži na­knad­nom pa­me­ću, ko­ja ni­kad ni­je do­bar iz­bor. U svom de­man­tu tvr­di da je ne­ko po­ku­ša­va uvu­ći u ta­ko­zva­no „po­li­tič­ko bla­to“, na­vo­di­ma da je o tro­šku dr­ža­ve ku­po­va­la…

REAGOVANJE POSLANICE I PRIJESTONICE CETINJE: Parfemi kupovani za protokolarne poklone

REAGOVANJE POSLANICE I PRIJESTONICE CETINJE: Parfemi kupovani za protokolarne poklone

Poslanica De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Ana Ni­ko­lić i Pre­sto­ni­ca Ce­ti­nje re­a­go­va­li su na tekst „Po­sla­ni­ca ku­po­va­la sku­pe par­fe­me o tro­šku dr­ža­ve”. Re­a­go­va­nja pre­no­si­mo in­te­gral­no. – Ni­je isti­na da sam ku­po­va­la na­ve­de­ne par­fe­me. Ni­je isti­na da sam pla­ti­la plat­nom kar­ti­com Pre­sto­ni­ce,…